Dev 2

De verschillende behandelvormen worden voortdurend wetenschappelijk onderzocht. Deze zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen psychotherapie (https://www.ggzrichtlijnen.nl/). Alleen die vormen van behandeling waarvan bewezen is dat ze een gunstige uitwerking hebben op bepaalde klachten, worden in deze praktijk aangeboden, zowel individueel als in groep:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) Mensen interpreteren voortdurend wat er in hun omgeving of met zichzelf gaande is. Door deze interpretaties kan u soms vastlopen, angstig of juist somber worden. Middels CGT wordt de manier waarop u gebeurtenissen interpreteert, wat u daarbij voelt en de invloed daarvan op uw doen en laten, beïnvloedt. Soms wordt daarbij meer de nadruk op het denken gelegd (cognities), soms meer op gedrag, soms op de emoties en de achterliggende boodschap daarvan. Deze gepaste wisselwerking wordt CGT genoemd. U wordt bij CGT aan het werk gezet. U krijgt verschillende oefeningen waar u thuis mee aan de slag kan. Deze oefeningen kunnen geïnspireerd zijn op andere behandelvormen zoals in deze praktijk aangeboden.

Competitive Memory Training (COMET) is een behandelvorm gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld in een reëel zelfbeeld. Dit doet u door voor ieder negatief beeld een positieve tegenhanger op te schrijven. Dit is het beeld waar we naartoe werken. U zult merken dat alleen al het uitspreken van die positieve tegenhangers positieve energie geeft. COMET staat in het teken van aanpakken in plaats van alleen maar praten. Door dingen aan te pakken leert u opnieuw naar uzelf te kijken en ontdekt u stap voor stap meer positieve kanten dan u aanvankelijk dacht. Deze behandeling is uitvoerig onderzocht en effectief gebleken. Zelfbeeld-problemen komen vaak voor bij mensen met een depressie of angststoornis.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een methode die wordt ingezet bij klachten ten gevolge van traumatische of schokkende ervaringen. Vaak gaat het om opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen of 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties. Mogelijk is er dan sprake van een 'post traumatische stress-stoornis' of PTSS.
EMDR wordt ook toegepast als behandelmethode bij vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werk gerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. (http://www.emdr.nl/wat-is-emdr)


Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een op bedachtzaamheid gebaseerde cognitieve therapie vorm. Mindful of bedachtzaam zijn is het doelbewust en niet-oordelend aanwezig zijn bij de huidige ervaring van moment tot moment. Het gaat niet alleen om het richten van aandacht, maar ook om de intentie en de houding waarmee dat gebeurt: met een milde openheid voor wat er hier en nu is, zoals het is, wat het ook is.

Iedereen bezit het vermogen om bewust aanwezig te zijn. Door training kun je dit vermogen verder ontwikkelen. Deze training wordt in deze praktijk aangeboden vanwege de bewezen heilzame effecten op lichaam en geest. Gedurende acht weken en een extra stiltebijeenkomst worden diverse aandachtoefeningen aangeleerd. Daarnaast oefent u dagelijks thuis met behulp van geleide oefeningen en een cursusmap. Voor extra informatie klik hier.*

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) of “leven in aandacht met mededogen”. Mededogen of compassie is het vermogen om betrokken te zijn bij pijn en lijden, zowel van uzelf als van anderen. Dit gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet volledig ontwikkeld is.

Gelukkig kan compassie door beoefening verder ontwikkeld en verdiept worden. Dat is het doel van deze compassietraining. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch omdat het juist zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Voor extra informatie klik hier.*

Schematherapie: mensen kennen allemaal zo hun valkuilen. Het kan zijn dat u uzelf steeds opnieuw betrapt op het feit dat u hele hoge eisen stelt aan uzelf of aan anderen. Of misschien vervalt u steeds in bozig of nors zijn zonder dat u dat eigenlijk wilt. Het is een fantastisch proces om van die patronen bewust te worden en te leren om deze te doorbreken of juist te accepteren. Dat voelt als dichter komen bij die persoon die u eigenlijk zou willen zijn of in wezen altijd al was. U krijgt voorafgaand aan de schematherapie een vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze uw patronen aan het licht komen.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis hebben gekregen. De behandeling bestaat normaliter uit drie onderdelen: een individuele psychotherapie, een groepstraining psychosociale vaardigheden en 24x7 telefonische bereikbaarheid om een crisis te voorkomen. Omdat het in deze praktijk niet mogelijk is om ook de groepstraining aan te bieden wordt een individueel aanbod gegeven.

 

E-health

Ter ondersteuning van uw behandeling of tijdens de wachttijd voor een behandeling kan E-health worden ingezet. Het is in de GGZ steeds gebruikelijker om face-to-face gesprekken te combineren met online behandelprogramma's. Samen met uw behandelaar wordt een programma aangeboden aansluitend bij uw klachten. Hiermee kan u zelfstandig thuis actief aan de slag. Deze praktijk maakt gebruik van Embloom als online behandelomgeving. Naast vragenlijsten worden meerdere behandelmodules voor psychische klachten en de behandeling daarvan aangeboden, het leren omgaan met angst- en depressieve klachten, traumatische ervaringen en patronen in de persoonlijkheid, het toepassen van verschillende therapiemethoden, het bijhouden van dagboeken en ondersteuning bij huiswerkopdrachten.
Klik voor meer info op onderstaande link: https://www.embloom.nl